වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයජනගහනයජන ගණත්වය
2012
සියඹලාණ්ඩුව
5404051
2012
බුත්තල
5308475
2012
මඩුල්ල
3123844
2012
තණමල්විල
2668342
2012
වැල්ලවාය
60060104
2012
කතරගම
1822033
2012
බිබිල
4032985
2012
මොනරාගල
49520173
2012
මැදගම
35881153
2012
බඩල්කුඹුර
40103174
2012
සෙවණගල
41900238