ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස අනුව ජනගහනය- මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
සියඹලාණ්ඩුව
54040 51
2012
බුත්තල
53084 75
2012
මඩුල්ල
31238 44
2012
තණමල්විල
26683 42
2012
වැල්ලවාය
60060 104
2012
කතරගම
18220 33
2012
බිබිල
40329 85
2012
මොනරාගල
49520 173
2012
මැදගම
35881 153
2012
බඩල්කුඹුර
40103 174
2012
සෙවණගල
41900 238