ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස අනුව ජනගහනය- මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

වර්ෂය 2012
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
බඩල්කුඹුර
ජනගහනය 40103
ජන ගණත්වය 174