නිවාස හා ගෘහ කාණ්ඩ තොරතුරු ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් - ‍මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

Id Code වර්ෂය විස්තරය Cat බිබිල මඩුල්ල මැදගම සියඹලාණ්ඩුව මොණරාගල බඩල්කුඹුර වැල්ලවාය බුත්තල කතරගම තණමල්විල සෙවනගල Note
1 NULL 2012 පදිංචි වාසස්ථාන සංඛ්‍යාව 1 12,507 9,761 10,990 16,083 14,909 12,364 18,723 16,269 5,965 8,972 13,012 NULL
2 NULL 2012 නිවාස 1 12,416 9,670 10,907 15,955 14,718 12,271 18,597 16,143 5,770 8,885 12,933 NULL
3 NULL 2012 සමුහ වාසස්ථාන 1 89 89 77 114 167 86 110 115 178 81 75 NULL
4 NULL 2012 නිවසක් නොවන වාසස්ථාන 1 2 2 6 14 24 7 16 11 17 6 4 NULL
5 NULL 2012 ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව 2 10,924 8,216 9,516 13,830 12,744 10,863 16,453 14,170 4,757 7,462 11,202 NULL
6 NULL 2012 දර 2 10,571 8,021 9,303 13,643 11,491 10,699 15,912 13,447 4,247 7,290 10,899 NULL
7 NULL 2012 භූමිතෙල් 2 27 21 29 24 48 18 29 16 52 12 22 NULL
8 NULL 2012 ගෑස් 2 304 159 168 157 1,146 139 489 447 444 154 260 NULL
9 NULL 2012 විදුලිය 2 11 9 7 4 26 3 9 241 3 2 11 NULL
10 NULL 2012  ලී කුඩු/දහයියා  2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 NULL
11 NULL 2012 වෙනත් 2 9 6 9 2 33 4 13 18 10 4 10 NULL
12 NULL 2012 ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව 3 10,924 8,216 9,516 13,830 12,744 10,863 16,453 14,170 4,757 7,462 11,202 NULL
13 NULL 2012 ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය 3 7,679 4,041 6,446 6,653 8,807 8,150 12,524 11,263 3,716 5,131 9,002 NULL
14 NULL 2012 ග්‍රාමීය ජල විදුලිබල යෝජනා ක්‍රම 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NULL
15 NULL 2012 භූමිතෙල් 3 3,066 3,339 2,798 6,108 3,484 2,471 3,597 2,727 1,012 2,176 2,129 NULL
16 NULL 2012 සුර්ය කෝෂ 3 173 832 267 1,061 450 242 324 174 24 153 68 NULL
17 NULL 2012 ජීව වායු 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 NULL
18 NULL 2012 වෙනත් 3 6 4 4 8 3 0 8 5 5 2 3 NULL
19 NULL 2012 ගෙවත්ත තුළ ආරක්ෂිත ළිඳ 4 2,959 3,114 2,781 4,711 2,982 1,951 1,791 3,348 260 1,227 748 NULL
20 NULL 2012 භූමියට පරිබාහිර ආරක්ෂිත ළිඳ 4 2,060 2,543 2,196 4,234 1,847 1,418 1,370 1,814 177 1,712 815 NULL
21 NULL 2012 අනාරක්ෂිත ළිඳ 4 687 702 803 1,869 709 394 747 428 41 486 210 NULL
22 NULL 2012 නිවාස ඒකකය තුළ නළ ජලය 4 1,172 257 942 267 2,890 845 3,521 2,141 1,476 737 761 NULL
23 NULL 2012 ගෙවත්ත තුළ නිවාසයෙන් පිට නළ ජලය 4 1,149 240 781 707 1,412 879 3,204 1,987 1,341 554 1,531 NULL
24 NULL 2012 ගෙවත්තෙන් පිට නළ ජලය 4 202 20 219 123 388 278 755 329 1,136 371 430 NULL
25 NULL 2012 ග්‍රාමීය ජල යෝජනා ක්‍රමය 4 1,826 657 1,188 1,054 1,001 3,189 2,608 2,078 0 791 6,032 NULL
26 NULL 2012 නළ ළිඳ 4 386 342 264 604 970 362 523 733 186 909 204 NULL
27 NULL 2012 බවුසර් 4 1 1 1 1 0 0 21 3 14 15 12 NULL
28 NULL 2012 ගංගා/ජලාශ/ඇළදොළ/උල්පත් හෝ බුබුළු 4 421 329 312 218 484 1,475 1,811 902 85 584 271 NULL
29 NULL 2012 වැසි වතුර 4 0 2 3 1 3 18 32 4 0 15 1 NULL
30 NULL 2012 බෝතල් කළ ජලය 4 1 3 1 0 1 0 1 4 9 1 0 NULL
31 NULL 2012 වෙනත් 4 60 6 25 41 57 54 69 399 32 60 187 NULL
32 NULL 2012 එකතුව 4 10,924 8,216 9,516 13,830 12,744 10,863 16,453 14,170 4,757 7,462 11,202 NULL
33 NULL 2012 වලකට/විශේෂිත ටැංකියකට සම්බන්ධිත 5 9,873 6,915 7,823 11,273 11,031 9,615 14,212 11,999 4,188 6,004 9,627 NULL
34 NULL 2012 මලාපවාහන පද්ධතියකට සම්බන්ධිත 5 228 324 335 382 397 212 957 782 113 168 433 NULL
35 NULL 2012 ජල මුද්‍රිත නොවන 5 160 70 309 365 209 344 177 280 69 182 83 NULL
36 NULL 2012 කෙළින්ම වල 5 525 500 906 1,014 709 605 977 997 338 1,027 1,012 NULL
37 NULL 2012 වෙනත් 5 6 1 5 4 7 8 13 5 2 7 14 NULL
38 NULL 2012 එකතුව 5 10,792 7,810 9,378 13,038 12,353 10,784 16,336 14,063 4,710 7,388 11,169 NULL
39 NULL 2012 ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව 6 10,924 8,216 9,516 13,830 12,744 10,863 16,453 14,170 4,757 7,462 11,202 NULL
40 NULL 2012 ගුවන් විදුලිය 6 7,135 5,857 6,274 9,115 9,181 8,212 11,245 9,951 2,853 4,872 7,518 NULL
41 NULL 2012 රූපවාහිනිය 6 7,149 4,802 5,690 7,974 8,648 7,664 11,764 10,608 3,308 5,115 8,306 NULL
42 NULL 2012 ස්ථාවර දුරකථන 6 5,141 3,507 3,698 6,098 4,995 5,475 6,015 5,627 1,418 2,693 3,946 NULL
43 NULL 2012 ජංගම දුරකථන 6 7,496 5,029 6,388 8,908 9,547 7,389 12,011 10,587 3,552 5,013 8,445 NULL
44 NULL 2012 ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක 6 657 334 389 422 1,107 428 782 960 398 285 609 NULL
45 NULL 2012 ලැප්ටොප් පරිගණක 6 186 81 91 111 393 108 220 192 95 44 128 NULL
46 NULL 2012 ෆැක්ස් 6 21 5 12 10 25 10 26 18 8 5 17 NULL
47 NULL 2012 සියලු සන්නිවේදන උපකරණ 6 27,785 19,615 22,542 32,638 33,896 29,286 42,063 37,943 11,632 18,027 29,029 NULL
48 NULL 2012 පළාත් පාලන ආයතන මඟින් එකතු කරන 7 269 85 140 220 1,204 351 417 631 472 170 153 NULL
49 NULL 2012 නිවැසියන් විසින් පිලිස්සීම 7 5,665 5,462 6,085 9,728 7,215 5,284 10,637 9,804 3,539 4,804 7,403 NULL
50 NULL 2012 නිවැසියන් විසින් තම ඉඩම තුළ බැහැර කිරීම 7 3,163 2,102 2,646 3,106 3,538 3,524 3,798 2,497 506 1,838 2,240 NULL
51 NULL 2012 නිවැසියන් විසින් කොම්පෝස්ට් පොහොර සෑදීමට 7 1,816 560 640 758 746 1,587 1,554 1,087 230 649 1,339 NULL
52 NULL 2012 නිවැසියන් විසින් මහා මාර්ග/ගංගා ඇලදොල/කැලයට දැමීම 7 5 4 2 9 38 115 3 2 1 0 1 NULL
53 NULL 2012 වෙනත් 7 6 3 3 9 3 2 44 149 9 1 6 NULL
54 NULL 2012 එකතුව 7 10,924 8,216 9,516 13,830 12,744 10,863 16,453 14,170 4,757 7,462 11,142 NULL
55 NULL 2012 සිමෙන්ති 8 6,921 4,904 6,070 7,388 7,839 7,542 10,340 8,944 3,231 4,651 7,127 NULL
56 NULL 2012 ටෙරාසෝ/ පිඟන් ගඩොල්/ ග්‍රනයිටි 8 328 256 249 325 798 355 636 606 301 254 467 NULL
57 NULL 2012 මැටි 8 2,860 2,460 2,608 4,802 3,017 2,180 3,940 3,223 599 1,729 2,028 NULL
58 NULL 2012 ලී 8 25 13 30 22 23 17 14 17 4 11 12 NULL
59 NULL 2012 වැලි 8 8 12 13 33 20 10 19 23 5 7 11 NULL
60 NULL 2012 කොන්ක්‍රීට් 8 721 528 474 1,179 941 594 1,422 1,141 585 784 1,510 NULL
61 NULL 2012 වෙනත් 8 15 13 8 19 39 78 34 59 2 9 21 NULL
62 NULL 2012 එකතුව 8 10,878 8,186 9,452 13,768 12,677 10,776 16,405 14,013 4,727 7,445 11,176 NULL
63 NULL 2012 ගඩෙල් 9 9,156 6,140 7,540 9,157 9,139 7,076 13,818 11,815 3,644 5,687 9,448 NULL
64 NULL 2012 බ්ලොක් ගල් /ගල් 9 146 117 224 365 750 1,517 366 152 576 331 498 NULL
65 NULL 2012 කබොක් 9 11 8 24 1 12 128 35 5 0 5 4 NULL
66 NULL 2012 සම්පීඩිත මැටිගල් 9 696 120 524 408 518 1,123 516 297 59 103 296 NULL
67 NULL 2012 මඩ 9 825 1,763 1,091 3,760 2,191 915 1,590 1,691 383 1,298 909 NULL
68 NULL 2012 පොල් අතු /තල් අතු 9 9 4 14 14 8 3 28 13 11 9 4 NULL
69 NULL 2012 ලෑලි /ටකරන් 9 25 8 11 21 38 6 31 26 37 8 10 NULL
70 NULL 2012 වෙනත් 9 10 26 24 42 21 8 21 14 17 4 7 NULL
71 NULL 2012 එකතුව 9 10,878 8,186 9,452 13,768 12,677 10,776 16,405 14,013 4,727 7,445 11,176 NULL