නිවාස හා ගෘහ කාණ්ඩ තොරතුරු ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් - ‍මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

Id Code වර්ෂය විස්තරය Cat බිබිල මඩුල්ල මැදගම සියඹලාණ්ඩුව මොණරාගල බඩල්කුඹුර වැල්ලවාය බුත්තල කතරගම තණමල්විල සෙවනගල Note
1 NULL 2012 පදිංචි වාසස්ථාන සංඛ්‍යාව 1 12,507 9,761 10,990 16,083 14,909 12,364 18,723 16,269 5,965 8,972 13,012 NULL
2 NULL 2012 නිවාස 1 12,416 9,670 10,907 15,955 14,718 12,271 18,597 16,143 5,770 8,885 12,933 NULL
3 NULL 2012 සමුහ වාසස්ථාන 1 89 89 77 114 167 86 110 115 178 81 75 NULL
4 NULL 2012 නිවසක් නොවන වාසස්ථාන 1 2 2 6 14 24 7 16 11 17 6 4 NULL