අධ්‍යාපනය

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන තොරතුරු

විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

විශ්ව විද්‍යාල අනුව බදුල්ල, මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවලින් ඇතුළත් වූ ශිෂ්‍යයින් සංඛ්‍යාව

මූලාශය - විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව

පාසැල් හා ගුරු, සිසු සංඛ්‍යා

ඌව පළාතේ අධ්‍යාපන කළාප අනුව ජාතික හා පළාත් සභා පාසැල් හා ගුරු, සිසු සංඛ්‍යා

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

විභාග ප්‍රතිඵල

අ.පො.ස (උ.පෙළ), අ.පො.ස (සා.පෙළ), හා 5 වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් / අසමත් සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

පිරිවෙන් සංඛ්‍යාලේඛන

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත, අනෙකුත් පළාත් හා ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිවෙන් සංඛ්‍යාලේඛන

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව