කෘෂිකර්ම

ඌව පළාත් කෘෂිකාර්මික තොරතුරු

සත්ත්ව සංඛ්‍යාව

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත, අනෙකුත් පළාත් හා ශ්‍රී ලංකාවේ එල ගවයන්, මීගවයන්. එළුවන්/බැටලුවන් හා කුකුළන් සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සත්ත්ව නිෂ්පාදන

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත, අනෙකුත් පළාත් හා ශ්‍රී ලංකාවේ එලකිරි, මීකිරි, බිත්තර නිෂ්පාදන හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සෞභාග්‍යතා දර්ශකය

පළාත් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සෞභාග්‍යතා දර්ශකය

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව