ජනගහනය

ඌව පළාත් ජනගහනය තොරතුරු

ජන වාර්ගික සංයුතිය

ජාතීන් අනුව බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත හා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ආගම අනුව

ආගම අනුව බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත හා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

විවාහක තත්ත්වය හා ජාතිය අනුව

විවාහක තත්ත්වය හා ජාතිය අනුව ඌව පළාතේ ජනගහනය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සංක්‍රමණික ජනගහනය

විවිධ හේතු අනුව බදුල්ල හා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්ක තුළ ජීවත්වන සංක්‍රමණික ජනගහනය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

විවාහක තත්ත්වය හා ජාතිය අනුව

විවාහක තත්ත්වය හා ජාතිය අනුව ඌව පළාතේ ජනගහනය

පුමිතිරි අනුපාතය

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ පුමිතිරි අනුපාතය (කාන්තාවන් 100කට පිරිමි)

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ආගමික ස්ථාන

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ ආගමික ස්ථාන සංඛ්‍යාව

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ජනගහනය- බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස හා ග්‍රාම නිළධාරි වසම් අනුව ජනගහනය හා ජන ඝනත්වය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ජනගහනය- මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස හා ග්‍රාම නිළධාරි වසම් අනුව ජනගහනය හා ජන ඝනත්වය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

වයස් කාණ්ඩ අනුව - බදුල්ල/මොනරාගල

වයස් කාණ්ඩ අනුව බදුල්ල හා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවල ජනගහනය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

වයස් කාණ්ඩ අනුව - ඌව පළාත/ශ්‍රී ලංකාව

වයස් කාණ්ඩ අනුව ඌව පළාතේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සාර්ක් රටවල පුමිතිරි අනුපාත

වර්ෂ අනුව සාර්ක් රටවල පුමිතිරි අනුපාත

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව