ජීව සංඛ්‍යාති

ඌව පළාත් ජීව සංඛ්‍යාති තොරතුරු

ජීව සංඛ්‍යාති

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත, අනෙකුත් පළාත් හා ශ්‍රී ලංකාවේ උපත්, මරණ හා විවාහ සංඛ්‍යා හා අනුපාත

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව