දරිද්‍රතාව

ඌව පළාත් දරිද්‍රතා තොරතුරු

දරිද්‍රතා රේඛාව

බදුල්ල, මොනරාගල හා ශ්‍රී ලංකාවේ මාසික දරිද්‍රතා රේඛාව

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව