දේශපාලන

ඌව පළාත් දේශපාලන තොරතුරු

මැතිවරණ ප්‍රතිඵල

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණවලදී එක් එක් පක්ෂය ඌව පළාතෙන් ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රමාණය, ප්‍රතිශතය හා මන්ත්‍රී ධූර සංඛ්‍යාව

මූලාශය - මැතිවරණ කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය

වර්ෂ අනුව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණවලදී එක් එක් පක්ෂය ඌව පළාතෙන් ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රමාණය, ප්‍රතිශතය හා මන්ත්‍රී ධූර සංඛ්‍යාව

මූලාශය - මැතිවරණ කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව