නිවාස

ඌව පළාත් නිවාස හා ගෘහ කාණ්ඩ තොරතුරු

නිවාස - ව්‍යුහය අනුව

නිවාස ඒකකයේ ව්‍යුහය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස - වර්ගය අනුව

ඒකක වර්ගය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස - බිත්තියේ ද්‍රව්‍ය අනුව

බිත්ති ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස - ගෙබිම හි ද්‍රව්‍ය අනුව

ගෙබිම ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස - වහලයේ ද්‍රව්‍ය අනුව

වහල ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව


ගෘහ කාණ්ඩ - පානීය ජල මාර්ග අනුව

බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ගෘහ කාණ්ඩ - ආහාර පිසීන ඉන්ධන අනුව

ආහාර පිසීමට ගන්නා ප්‍රධාන ඉන්ධන වර්ගය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ගෘහ කාණ්ඩ - ආලෝකය ලබා ගැනීම අනුව

ආලෝකය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ගය අනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ගෘහ කාණ්ඩ - වැසිකිලි පහසුකම් අනුව

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස ඒකකයේ ව්‍යුහය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ගෘහ කාණ්ඩ - ඝනඅපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම අනුව

ඝනඅපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන ප්‍රධාන ක්‍රමයඅනුව බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ගෘහ කාණ්ඩ - භුක්තියේ ස්වභාවය අනුව

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ නිවාස ඒකකයේ ව්‍යුහය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව හා ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස තොරතුරු - බදුල්ල

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවල නිවාස හා ගෘහ කාණ්ඩ තොරතුරු

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

නිවාස තොරතුරු - මොනරාගල

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවල නිවාස හා ගෘහ කාණ්ඩ තොරතුරු

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව