පරිපාලන

ඌව පළාත් පරිපාලන තොරතුරු

පරිපාලන ඒකක සංඛ්‍යාව

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ දේශපාලන හා පරිපාලන ඒකක සංඛ්‍යාව

මූලාශය - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලය