භෞතික

ඌව පළාත් භෞතික හා කාලගුණික තොරතුරු


භූමි ප්‍රමාණය

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත හා ශ්‍රී ලංකාවේ භූමි ප්‍රමාණය හා එහි ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - මිනුම්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව

භූමි ප්‍රමාණය- බදුල්ල

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වල භූම් ප්‍රමාණය හා එහි ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - මිනුම්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව

භූමි ප්‍රමාණය- මොනරාගල

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වල භූම් ප්‍රමාණය හා එහි ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - මිනුම්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව

භූමි පරිභෝගය New

ඌව පළාත, බදුල්ල හා මොනරාගල භූමි පරිභෝගය හා එහි ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් අංශය


වර්ෂාපතනය Update

බදුල්ල, මොනරාගල හා බණ්ඩාරවෙල මාසික වර්ෂාපතනය

මූලාශය - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

උෂ්ණත්වය හා වර්ෂාපතනය Update

බදුල්ල, මොනරාගල හා බණ්ඩාරවෙල උෂ්ණත්වය හා වර්ෂාපතනය

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

ආර්ද්‍රතාව Update

බදුල්ල, මොනරාගල හා බණ්ඩාරවෙල මාසික සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව

මූලාශය - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව