වෙනත්

ඌව පළාත් වෙනත් තොරතුරු

තැපැල් කාර්යාල

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ තැපැල් කාර්යාල සංඛ්‍යාව

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සංඛ්‍යාලේඛන වෙබ් ලිපින

සංඛ්‍යාලේඛන බාගත කිරීමට දේශිය හා ජාත්‍යන්තර වෙබ් ලිපින

මූලාශය - නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලය

ලියාපදිංචි කළ වාහන

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ ලියාපදිංචි කළ වාහන

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

අපරාධ සංඛ්‍යාව

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ සිදුවූ අපරාධ සංඛ්‍යාව

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ග්‍රාම නිලධාරි වසම් තොරතුරුජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

මූලික සංඛ්‍යාති 2

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත හා ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් සංඛ්‍යාලේඛන සාරාංශයන්

මූලාශය -