ශ්‍රම බලකාය

ඌව පළාත් ශ්‍රම බලකාය තොරතුරු

සේවා නියුක්තිය

බදුල්ල, මොනරාගල, ඌව පළාත, අනෙකුත් පළාත් හා ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රම බලකාය, සේවා වියුක්තිය හා සේවා නියුක්තිය ප්‍රතිශතයන්

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ඌව පළාත් සභාවේ සේවක සංඛ්‍යාව

ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය අනුව හා වයස් කාණ්ඩ අනුව ඌව පළාත් සභාවේ අමාත්‍යාංශවල සේවක සංඛ්‍යාව

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව