සෞඛ්‍යය

ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය තොරතුරු

රෝහල් තොරතුරු

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ විවිධ වර්ගවල රෝහල් සංඛ්‍යාව හා ඇඳන් සංඛ්‍යාව

මූලාශය - සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

‍රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාතේ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය

මූලාශය - සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

සෞඛ්‍ය තොරතුරු - බදුල්ල

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාස අනුව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය තොරතුරු

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

සෞඛ්‍ය තොරතුරු - මොනරාගල

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාස අනුව මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය තොරතුරු

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ආයුර්වේද තොරතුරු

බදුල්ල, මොනරාගල හා ඌව පළාත ආයුර්වේද තොරතුරු

මූලාශය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව