මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය තොරතුරු

Moh Injec Popu 1-5 Low Weight Boan Kid Born Death Kid Death Reg Mother Ill Mother Death Mother
බඩල්කුඹුර 11,443 3,615 69 2 3 875 44 0
මොනරාගල 14,538 4,068 76 4 7 1,097 113 0
සියඹලාණ්ඩුව 10,491 4,447 103 8 8 1,193 257 1
බුත්තල 13,574 4,210 123 4 7 1,182 116 0
වැල්ලවාය 15,013 4,761 105 6 10 12,288 420 0
කතරගම 4,906 1,447 41 0 3 388 64 0
තණමල්විල 7,597 2,211 69 2 2 562 65 0
සෙවනගල 12,531 3,691 82 2 12 973 159 0
මැදගම NULL 3,224 104 4 5 951 159 0
සෙවනගල NULL 3,749 87 6 2 861 186 0
මඩුල්ල 5,020 2,520 59 7 6 720 129 0
බඩල්කුඹුර NULL 3,377 78 2 0 840 131 0
මොනරාගල NULL 4,200 99 4 1 1,093 234 0
බුත්තල NULL 4,165 113 6 3 1,131 192 0
තණමල්විල NULL 2,230 49 0 1 513 100 0
වැල්ලවාය NULL 4,808 96 7 3 1,234 261 0
කතරගම NULL 1,473 30 1 1 371 67 0
මඩුල්ල NULL 2,545 85 0 1 658 109 0
සියඹලාණ්ඩුව NULL 4,539 113 8 3 1,167 198 0
මොනරාගල 12,280 4,023 90 7 8 1,106 231 1
බුත්තල 8,571 4,032 99 7 8 1,119 144 0
වැල්ලවාය 10,373 4,769 125 8 7 1,272 382 1
මැදගම NULL 4,219 98 8 7 733 177 2
සෙවනගල NULL 4,558 85 7 6 1,003 132 1
බඩල්කුඹුර 6,519 3,340 83 4 6 872 83 1
තණමල්විල 4,363 2,218 62 3 4 600 39 0
කතරගම 2,877 1,348 55 0 2 386 29 0
බඩල්කුඹුර NULL 4,074 98 3 7 873 112 2
මොනරාගල NULL 5,360 114 7 10 1,128 316 1
බුත්තල NULL 5,263 93 3 13 1,145 178 2
තණමල්විල NULL 2,687 47 2 1 539 90 0
වැල්ලවාය NULL 5,931 117 8 9 1,266 312 0
කතරගම NULL 1,767 28 0 3 316 61 0
මඩුල්ල NULL 3,123 73 2 2 733 163 0
සෙවනගල 7,456 3,541 104 4 5 1,011 93 3
සියඹලාණ්ඩුව 9,331 4,318 105 4 6 1,183 53 0
සියඹලාණ්ඩුව NULL 5,601 133 8 12 1,240 219 1
මැදගම NULL 4,213 105 3 7 746 124 0
සෙවනගල NULL 4,588 92 5 4 979 262 0
මඩුල්ල 8,726 1,552 62 3 7 669 230 1
මැදගම 6,805 3,004 91 5 7 957 121 0
බඩල්කුඹුර NULL 4,025 91 4 3 795 130 1
මොනරාගල NULL 5,024 107 4 12 1,098 342 1
බුත්තල NULL 5,170 100 9 6 1,131 146 2
තණමල්විල NULL 2,644 62 4 3 521 98 0
වැල්ලවාය NULL 5,851 133 4 14 1,221 233 1
කතරගම NULL 1,690 35 0 2 342 67 1
මැදගම 11,806 3,263 103 5 8 931 78 1
මඩුල්ල NULL 3,146 83 4 4 746 163 0
බිබිල NULL 3,363 103 1 0 840 159 1
සියඹලාණ්ඩුව NULL 5,609 122 6 12 1,197 227 0
බිබිල 8,079 2,126 115 8 4 894 164 0
බිබිල NULL 4,140 109 5 0 883 201 0
බිබිල NULL 4,055 108 1 0 815 154 0
බිබිල 12,334 3,337 91 3 7 897 240 0