මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය තොරතුරු

Moh Injec Popu 1-5 Low Weight Boan Kid Born Death Kid Death Reg Mother Ill Mother Death Mother
මැදගම NULL 4,213 105 3 7 746 124 0
සෙවනගල NULL 4,588 92 5 4 979 262 0
බඩල්කුඹුර NULL 4,025 91 4 3 795 130 1
මොනරාගල NULL 5,024 107 4 12 1,098 342 1
බුත්තල NULL 5,170 100 9 6 1,131 146 2
තණමල්විල NULL 2,644 62 4 3 521 98 0
වැල්ලවාය NULL 5,851 133 4 14 1,221 233 1
කතරගම NULL 1,690 35 0 2 342 67 1
මඩුල්ල NULL 3,146 83 4 4 746 163 0
සියඹලාණ්ඩුව NULL 5,609 122 6 12 1,197 227 0
බිබිල NULL 4,055 108 1 0 815 154 0