මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය තොරතුරු

Moh Injec Popu 1-5 Low Weight Boan Kid Born Death Kid Death Reg Mother Ill Mother Death Mother
බිබිල NULL 380 55 2 4 350 99 1
මඩුල්ල NULL 495 61 3 6 488 76 0
මැදගම NULL 521 60 6 6 563 220 1
බඩල්කුඹුර NULL 386 37 3 1 471 71 1
මොනරාගල NULL 460 50 4 7 477 129 1
සියඹලාණ්ඩුව NULL 616 85 5 7 576 204 1
බුත්තල NULL 451 43 5 4 513 70 2
වැල්ලවාය NULL 910 99 1 8 1,020 256 0
කතරගම NULL 346 28 1 0 317 109 0
තණමල්විල NULL 480 62 1 4 511 124 0
සෙවණගල NULL 598 66 1 2 595 120 0
එකතුව NULL 5,643 646 32 49 5,881 1,478 7