ඌව පළාත් සභාවේ සේවක සංඛ්‍යාව

Id Year අමාත්‍යාංශය / ආයතනය පුරුෂ ස්ත්‍රී අවුරුදු 29 ට අඩු අවු.30-55 අතර අවු.56 හා ඊට වැඩි කාණ්ඩ ගත නොකළ සේවක සංඛ්‍යාව මුළු සේවක සංඛ්‍යාව %
1 2016 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 8911 14607 3691 18357 1470 22 23540 74
2 2016 මාර්ග අමාත්‍යාංශය 242 198 79 329 32 1 441 1.4
3 2016 කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය 549 372 155 701 65 1 922 2.9
4 2016 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය 2096 3546 657 4538 447 81 5723 18
5 2016 ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය 278 158 53 334 49 0 436 1.4
6 2016 අමාත්‍යාංශ යටතට නොගැනෙන ආයතන 436 289 132 520 73 7 732 2.3
7 2016 එකතුව 12512 19170 4767 24779 2136 112 31794 100
8 2016 ප්‍රතිශතය 39.4 60.3 15 77.9 6.7 0.4 100 -